تخفیفهای باورنکردی از محصولات اورنگ پت، شامل غذای خشک گربه، غذای خشک سگ، کنسرو گربه، کنسرو سگ، پوچ گربه، پوچ سگ، تشویقی گربه، تشویقی سگ و …